Latest News

Article
ภาวะเปราะบาง (Frailty)

อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้ทั้งทางกายภาพ และสภาพจิตใจ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว

Workshop
ถามมาตอบให้: ภาวะ Long Covid

"อาการ Long Covid หรือ Post-Covid คืออาการที่หลงเหลือหลังจากที่เชื้อโควิดหมดไปจากร่างกายแล้ว อาการต่างๆ มีความหลากหลาย ซึ่งการดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป" ตอบทุกข้อสงสัยโดย นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์

Article
ระยะฟื้นตัวของระบบประสาท (Brain Recovery Phase)

วางแผนการฟื้นฟูอย่างไร ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของการฟื้นฟูระบบประสาทในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง

Article
โรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด (Cerebral Infarction)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 50 ล้านคน จากรายงานของ World Stroke Organization (WSO) ปี 2561