Article

Category Description Goes Here

Latest News

Article
ภาวะเปราะบาง (Frailty)

อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้ทั้งทางกายภาพ และสภาพจิตใจ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว

Article
ระยะฟื้นตัวของระบบประสาท (Brain Recovery Phase)

วางแผนการฟื้นฟูอย่างไร ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของการฟื้นฟูระบบประสาทในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง

Article
โรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด (Cerebral Infarction)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 50 ล้านคน จากรายงานของ World Stroke Organization (WSO) ปี 2561

Article
‍ภาวะถดถอยจากการไม่ได้ช้งาน (DISUSE SYNDROME)

การไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน อาจเสี่ยงเกิดภาวะถดถอยของร่างกาย ซึ่งนำมาสู่การเกิดภาวะหรือ โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้

Article
Purpose of Life สิ่งสำคัญกว่าขั้นตอนการรักษา?

ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือเป้าหมายการทำการรักษาที่ชัดเจน โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการตั้งเป้าหมายว่า “อยากทำอะไรได้หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว”

Article
PRINC Recovery Center ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้น

PRINC Recovery Center คือศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคทางสมอง (Neurological) กระดูก (Orthopedic) และภาวะถดถอยของร่างกาย (Disuse Syndrome) ที่เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ นิฮอน เคเอ กรุ๊ป (Nihon Keiei Group) ด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นคือ เพื่อให้การฟื้นฟูผู้เข้ารับการบริการทั้งทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นอีกครั้งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด‍

Sign Up For Our Newsletter!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Only hand picked news and updates for our exclusive customers!

Instagram